Inventering av Backsvala 2020 – 2021

Under 2020 planerar BirdLife att genomföra en backsvaleinventering runtom i landet eftersom arten och dess häckningsmiljöer minskat markant under senare år.

Mer information om hur inventeringen ska gå till kommer senare. 

 

Följande länk med nedladdningsbar folder finns på BirdLifes hemsida;

https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/

BirdLife Sverige planerar att genomföra en landsomfattande inventering av häckande backsvalor under 2020 – 2021. Backsvalans naturliga häckningsmiljöer i exempelvis rasbranter eller brinkar vid älvar och åar blir alltmer ovanliga i takt med att vi reglerar och stabiliserar sådana vattendrag. En överväldigande majoritet av backsvalekolonier, särskilt i södra och mellersta delarna av Sverige, är belägna i sandtag med aktiv verksamhet. För att öka förståelsen för backsvalan och dess behov har en folder som riktar sig till täktbolag tagits fram. Foldern kan laddas ner här: Backsvalor i grustag och bergtäkter.