Rapport inventering backsvala 2020

I länken nedan finner ni resultatet av den riksomfattande inventeringen av backsvala som skett under 2020.

Om man tittar på vårt landskap bortsett från Hisingen så har Kungälv, Tanum och Uddevalla en eller två stora kolonier häckande backsvala.

Inventeringen av denna art som starkt minskat främst på grund av nedlagda grustag fortsätter även 2021.

Inventering backsvala 2020

 

 

 

Inventering av Backsvala 2020 – 2021

Under 2020 planerar BirdLife att genomföra en backsvaleinventering runtom i landet eftersom arten och dess häckningsmiljöer minskat markant under senare år.

Mer information om hur inventeringen ska gå till kommer senare. 

 

Följande länk med nedladdningsbar folder finns på BirdLifes hemsida;

https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/

BirdLife Sverige planerar att genomföra en landsomfattande inventering av häckande backsvalor under 2020 – 2021. Backsvalans naturliga häckningsmiljöer i exempelvis rasbranter eller brinkar vid älvar och åar blir alltmer ovanliga i takt med att vi reglerar och stabiliserar sådana vattendrag. En överväldigande majoritet av backsvalekolonier, särskilt i södra och mellersta delarna av Sverige, är belägna i sandtag med aktiv verksamhet. För att öka förståelsen för backsvalan och dess behov har en folder som riktar sig till täktbolag tagits fram. Foldern kan laddas ner här: Backsvalor i grustag och bergtäkter.