ÅRSMÖTE 2015

Vid Bohusläns Ornitologiska Förenings årsmöte den 21 mars 2014 på Ramsviks Övergård deltog 21 röstberättigade medlemmar. Årsmötet föregicks av föredrag; om Grosshamns fågelstation av Peder Kinberg; om Rrk:s organisation och verksamhet av Lennart Hermansson samt av Maria Bäckman från Studiefrämjandet om samarbetet med BohOF. Vid stämman var styrelse och föreningens revisorssuppleant närvarande. Vid stämman omvaldes Stefan Malm, Sussie Carlström och Kenneth Johansson. Vid stämman nyvaldes styrelseledamoten Dick Liljegren och suppleanten Max Allan Niklasson. Stefan Malm valdes till styrelsens ordförande. Avgående styrelseledamöterna Jan Artursson och Kerstin Magneson avtackades. Till valberedning omvaldes Stefan Oscarsson och Peter Nilsson. Årets OBS 2014 blev efter omröstning vitögd dykand, som upptäcktes av Stefan Oscarsson och Owe Hougström.  Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på www.bohof.com efter den 7 april.
Stämmans beslut
·         Fastställande av den framlagda resultat- och balansräkningen.
·         Ansvarsfrihet. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
·         Stämman beslutade att godkänna framlagd verksamhetsplan och budget, där medlemsavgifterna är oförändrade.
·         Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
·         Stämman beslutade att ändra föreningens stadgar enligt framlagt förslag. Detta beslut skall godkännas även vid nästa årsmöte.
 
Ladda ner/öppna: Verksamhetsberättelsen 2014 med mötesagenda

Nyhetsarkiv