Kallelse till årsmöte utomhus den 26 april

Som tidigare meddelats har det planerade årsmötet den 28 mars ställts in pga risk för smittspridning.

Istället kallas ni medlemmar härmed till årsmöte utomhus den 26 april klockan 14:30 på Ramsviks övergård.

Mötet kommer att bli förkortat och inte innehålla något föredrag av vare sig Rrk Bohuslän eller Lotta Berg, ordförande i BirdLife Sverige.

Nedan finner ni dagordningen.

 Välkomna

Stefan Malm, ordförande

Bohusläns Ornitologiska Förening

076-1005184

 

Årsmöte Bohusläns Ornitologiska Förening 26 april 2020

 

Dagordning

 

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för årsmötet
 • 3 Val av sekreterare för årsmötet
 • 4 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
 • 5 Godkännande av dagordning
 • 6 Frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
 • 7 Föredragning av årsredovisningen
 • 8 Föredragning av revisionsberättelsen
 • 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
 • 10 Beslut om hur årets resultat skall disponeras
 • 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019
 • 12 Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 • 13 Val av ordförande i föreningen då sådant val skall ske
 • 14 Val av övriga styrelseledamöter, se valberedningens förslag
 • 15 Val av revisor och ersättare, se valberedningens förslag
 • 16 Val av valberedning
 • 17 Fastställande av verksamhetsriktlinjerför nästkommande kalenderår
 • 18 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
 • 19 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 • 20 Inkomna motioner med yttrande från styrelsen. Val skall ske med slutna sedlar när någon yrkar på detta.
 • 21 Årsmötets avslutande
Nyhetsarkiv