Sammanfattning av årsmötet 2017

Lördagen den 25 mars höll Bohusläns Ornitologiska Förening sitt årsmöte på Ramsviks övergård. 19 röstberättigade medlemmar deltog. Dagen började 08:00 med att vi samlades på parkeringen vid Haby bukt för att sedan fortsätta till Grosshamn. Toppskarv, bläsand, alfågel, tobisgrissla, gråhakedopping, varfågel och skärpiplärka var några av de arter som sågs i det fina vårvädret. Klockan 12:00 samlades vi inomhus för genomgång av alternativen till Årets Fågel 2016. Nästa aktivitet stod Regionala rapportkommittén för där Peter Strandvik höll ett föredrag om berguvens förekomst i landskapet. Sen tog själva stämman vid där Stefan Malm omvaldes till ordförande för en tid av två år. Sussie Carlström och Kenneth Johansson omvaldes likaså som ledamöter för en tid av två år. Till nya ledamöter valdes Ing-Marie Nilsson och Peter Nilsson in. Vidare valdes Patrik Eld in med fyllnadsval som suppleant i styrelsen. Dick Liljegren avgick som ledamot i styrelsen. Till ny revisor valdes Kajsa Gustavsson och som ersättare till henne valdes Agneta Olsson. Håkan Elg valdes in i valberedningen jämte Stefan Oscarsson. Årets Fågel 2016 blev efter omröstning den sibiriska järnsparv som upptäckts av Olof Kosterbärg (se separat artikel) Innan årsmötet avslutades röstades det om två förslag som styrelsen framlagt mötet, nya stadgar för föreningen samt integrerat medlemskap med SOF BirdLife Sverige. Båda förslagen röstades igenom. Tilläggas kan att det krävs ytterligare ett årsmöte i höst för att förslagen skall vara fullt antagna. Stefan Malm, ordförande

Nyhetsarkiv